Guió de Victor Infiesta per el programa del punt de l’interrogant del dia 14 de juny de 2022

En l’interrogant d’avui atenem una qüestió de difícil resolució i força complicada. Considero
que és així perquè en l’interrogant d’avui tractarem amb dos termes susceptibles de ser
entesos de més d’una manera, i que sovint utilitzem amb una certa confusió, com venen a ser
els conceptes d’emancipació i creativitat.
La emancipació i la creativitat son conceptes que han estat entesos històricament des de llocs
molt diferents, es tracta doncs, de dos conceptes abstractes, els quals donarien per dedicar-ne
un programa sencer a cadascun d’ells.
Però en el programa d’avui no desenvoluparem una genealogia dels termes, sinó que
pensarem quin és el lligam que els manté units.
Hi ha una connexió entre emancipació i creativitat? Podem pensar que una és resultat de
l’altre, d’on sorgiria doncs aquesta relació? Quin paper juga la emancipació en la creativitat i
viceversa? ¿Es possible estar emancipat sense participar creativament en res?
En l’interrogant d’avui, per tant, intentarem clarificar aquesta qüestió, que és: ¿Quina relació
guarda entre sí la emancipació i la creativitat?